Leírás

Módszer: Arizona – 2. implementáció

Dióhéjban

A program az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet alapelvén nyugszik. Célja, hogy lehetővé tegye a tanárok számára a zavartalan tanítást, a tanulók számára a zavarásmentes, nyugodt tanórát. A következő jogok és kötelességek vonatkoznak a diákra és a tanárra: minden diáknak joga van a zavartalan tanulásra; minden tanárnak joga van a zavartalan tanításra; mindenkinek tisztelnie kell mások jogait; a tanár kötelessége a tanulni akaró gyerekek jogait megvédeni. (Az utolsó kivételével az alapszabályok minden osztályban jól láthatóan ki vannak téve.) A diák felelőssége, hogy ezeket a szabályokat betartja-e. Ha nem, a pedagógus – még mielőtt elérné saját tűrőképessége határait, tehát nyugodtan és tiszteletteljesen – megkérdezi tőle, tud-e változtatni a viselkedésén és abbahagyni az óra zavarását, vagy az Arizona szobába megy. Az Arizona szobában minden tanóra alatt tartózkodik egy tanár, akitől egy – a viselkedésére, annak okaira és következményeire vonatkozó – kérdőívet kap a diák, amit önállóan, vagy segítséggel kitölt. Ha érdemleges válaszokat ad és ezeket meg is beszélik, akkor a tanár felajánlhatja számára az órára való visszatérés lehetőségét. A tananyagról való lemaradás a tanuló felelőssége, hiszen a program a felelősségteljes gondolkodást is erősíteni akarja. Ha a tanuló tiszteletteljesen segítséget kér, természetes az adott nevelő saját időbeosztása szerint ezt biztosítja számára. Az Arizona szobába távozás nem jelent mentességet a következő órai számonkérés alól.

5 – Arizona szobában töltött óra – után a diák az Arizona csoport egy tagjával és az osztályfőnökével köteles beszélgetni viselkedéséről; a 10 alkalom utáni beszélgetés résztvevői: a diák, az osztályfőnöke és egyik szülője; 15 alkalom után az igazgatót is bevonják a beszélgetésbe; 20 alkalom után pedig a gyermekjóléti szolgálattal is felveszik a kapcsolatot.

Azok az osztályok, ahonnan senki nem járt az Arizona szobában, félévkor és év végén jutalomban részesülnek. Az osztályverseny eredményeként a gyerekek egymást is nevelik.

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

A város peremén álló nyolc évfolyamos általános iskola évfolyamonként két osztállyal működik. A tanári kar nagy része drámapedagógusi végzettséggel is rendelkezik, a drámajátékot emelt szinten oktatják. Ökoiskola és minősített referenciaintézmény az Arizona módszer és a drámapedagógia területén. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek szabadidejükben sportoljanak, délutánonként kézilabda, foci és tollaslabda foglalkozásokra járhatnak. Idegennyelv oktatás negyedik osztálytól kezdődik, előtte választható délutáni szakkör keretében folyik. Az iskola életében jelentős szerepet játszik a diákönkormányzat, tudatosan zajlik a demokráciára nevelés. A legkiemelkedőbb eredményeket a diákszínjátszás, a vers- és prózamondás, népdaléneklés, diákújságírás és a sport területén érik el.

Jelenleg 365 gyermek tanul az intézményben. Ők a környező lakótelepről és családi házas övezetből érkeznek. A körzetben működik két lakásotthon, ahonnan az állami gondozott gyermekek szintén ebbe az iskolába járnak, számuk minden évben 2-10 között mozog.

A program bevezetésének előzményei

A pedagógusok túl soknak találták az óra alatti konfliktusokat – gyakori beszélgetés, bekiabálás, hangoskodás, a munka megtagadása zavarta a tanítást. Szünetekben gyakran tapasztalták a verbális agresszió különféle megnyilvánulásait – piszkálódás, bizonyos gyerekek kipécézése és vegzálása, durva, trágár beszéd –, amely időnként (évente néhány eset) tetlegességig fajult. Alkalmanként lopások is előfordultak.

Egy másik iskolával való összevonáskor kapott az intézmény egy németországi testvériskolát, ott akadtak az Arizona módszerre. Örömmel fogadták, hisz olyan konfliktusokkal voltak terheltek a mindennapok, amelyeket nem tudtak hatékonyan kezelni. Ennek ellenére a módszer leírása fiókba került és a következő 5-6 évben ott is maradt.

Miért ezt a módszert választották?

A módszer minden érintett számára hasznos. Egyrészt segít gyorsan és feszültségmentesen megoldani a konfliktust és a megfelelő mederben folytatni a tanórát, másrészt az Arizona szobába távozó gyermek megkapja egy pedagógus teljes figyelmét, az ő segítségével szemügyre veheti tettét, átgondolhatja okait és következményeit, segítséget kaphat problémái megoldásához.

A bevezetés lépései

2005-ben már elég súlyosnak érezték a problémákat ahhoz, hogy cselekedjenek. Előkerült a fiókból a program, lefordították és adaptálták a magyarországi viszonyokhoz, tájékoztatták bevezetéséről és mibenlétéről a fenntartót és a szülőket. Megalakult a tantestületen belül az Arizona-csoport – ők fogják össze és fejlesztik a programot, végzik az adminisztrációs munkákat –, majd 2006 őszén negyedik évfolyamtól minden osztályban bevezetésre került a program.

Érintettek

Érintett az osztály minden diákja, az órát tartó tanár, aki a gyermeket kiengedi, a fogadó tanár, aki meghallgatja őt és az osztályfőnök. Továbbá érintett a szülő is, hisz már az első alkalom után értesítést kap a történtekről. Ha több alkalommal is jár a szobában a gyermek, akkor érintetté válik a gyermekvédelmi felelős, később az igazgató, illetve a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő.

Személyi és tárgyi feltételek

Minden tanórában kell egy nevelő, aki az Arizona szobában tartózkodik. Szükség van egy szobára, amit másra nem használnak, nyomtatványokra, íróeszközökre. S a legfőbb feltételek: jó szándék, együttérzés, türelem.

A program, eljárás folyamata

Az Arizona csoport összetétele évről-évre változik, jellemzően 15-20 pedagógus vállal benne szerepet. Ők havonta egyszer találkoznak, megbeszélik a tapasztalatokat, tennivalókat. Az Arizona szoba felügyelete önkéntes alapon működik, de majdnem mindenki részt vesz ebben a munkában.

2-3 évente újítanak valamit a programon – pl. az elején hetente gyűlt össze a csoport, aztán belátták, hogy ez hosszú távon tarthatatlan. A kezdetekben a tanulóknak be kellett mutatni a tanóra anyagának pótlását. Ezzel a nevelőtestület feladatai szaporodtak, ezért a felelősségteljes gondolkodás erősítése érdekében a pótlás ma már a diák felelőssége, nem jár utána a tanár. Folyamatosan változik az Arizona kérdőív is: újabban került rá az a kérdés, hogy ki, mikor és miért dicsérte meg utoljára az adott diákot.

Tapasztalatok és eredmények

Már az első év végére látszott, hogy a módszer bevezetése sikertörténet. Korábban az órák jelentős része a konfliktusok megbeszélésével telt, ami egyrészt sok időt vett el, másrészt folyamatos feszültségeket eredményezett. A módszer segítségével mind a tanár, mind a diák eltávolodik a zavaró eseménytől – a tanítás nyugodtan folyik tovább, a diák pedig figyelmet és segítséget kap. Míg korábban az igazgatóhoz küldték a rendbontókat, akikkel nem boldogultak, ma alig-alig fordul elő ilyen eset. Mivel a tanórákon tanítás folyhat, javultak a tanulmányi eredmények is.

Megváltozott az iskola kapcsolata a szülőkkel. Míg a sok problémát okozó gyerekek szülei korábban elkerülték az iskolát, most, ha gyermekük legalább 10 alkalommal járt az Arizona szobában, hivatalos levelet kapnak, amit már nem hagyhatnak figyelmen kívül. A találkozásokkor megtapasztalják, hogy az iskola partnerként fordul feléjük, ez pedig a további együttműködésre jótékonyan hat.

Más lett a légkör a tantestületben, javult a közérzet és ma már fogékonyabbak az újdonságokra a kollégák.

Nehézségek és kihívások

Legnehezebb az elején a tantestület megnyerése volt, sokan voltak passzívak. Az arány mára jelentősen javult.

Tipp

Az Arizona előnye, hogy egy kész módszer, amit – bár a helyi légkörre, szabályokra alakítása elkerülhetetlen – rövid idő alatt be lehet vezetni. A kollégák egy részétől – akik az adminisztrációt és a felülvizsgálatot végzik – több munkát kíván, de sikeres alkalmazásához nem szükséges a teljes tanári kar egyöntetű lelkesedése. Az eredmény, azaz a tanórák feszültségmentesebbé és eredményesebbé válása pedig hamar megmutatkozik.

Intézmény adatai

·         Név: Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

·         Intézményvezető: Horváth Attila

·         Cím: 8500 Pápa, Teleki u. 2.

·         Telefon: +36-89-510-561

·         Honlap: www.weoressuli.hu

·         Kapcsolattartó: Horváth Attila, intézményvezető

·         Elérhetősége: weores@papa.hu