Leírás

Módszer: Gordon módszer

Dióhéjban

A Gordon módszer lényege néhány kommunikációs eszköz következetes alkalmazásában rejlik. A legfontosabbak ezek közül: az én-közlések, az értő figyelem, az érzelmek megfogalmazása és felvállalása, a pozitív visszajelzések gyakori alkalmazása.

Fontos alapelv, hogy a gyermekeket bevonják a megoldási, konfliktuskezelési folyamatba, az eredményekért ők is felelősséget vállalnak.

Az iskolában alkalmazott nevelési elvek nem köthetőek kizárólag ehhez az eszköztárhoz, sokkal inkább az egész iskolai légkört átható, egységes szemléleti keretről van szó, amely minden iskolai megmozdulásban megjelenik.

A tantestület és az iskola vezetése egységesen áll az alapelvek mögött.  Folyamatos képzésekkel, önfejlesztéssel támogatja a megkezdett folyamatot. Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a személyes példa hatásának.

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

Az iskola 2012-ben került az Egri Főegyházmegye fenntartása alá és ezzel egyidejűleg feladatává vált a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

Az iskolába zömében halmozottan hátrányos diákok járnak, 80 %-ban roma származásúak. A településen nagyon kevés munkalehetőség van, a foglalkoztatottak többsége közmunkás.  Az iskolának különösen nagy szerep jut az oktatás mellett a nevelés és a szocializáció területén.

A 121 tanulót 14 fős tantestület oktatja, neveli.

A program bevezetésének előzményei

A program bevezetését az iskolában megjelenő gyakori konfliktushelyzetek indokolták. A családi helyzetből adódó feszültségek nagy része az iskolában jelent meg. Gyakori volt a verbális és fizikai agresszió egyaránt. Időnként annyira nehézzé vált a helyzet, hogy külső segítséget – gyerekvédelmi szolgálat, rendőrség – segítségét kellett igénybe venni.

A bevezetés lépései

A rendszer bevezetését nagyon sok továbbképzésen való részvétel előzte meg, ahol a tanárok nagy része elsajátíthatta a módszer lényegét.

Érintettek

Az iskola minden tanulója.

Személyi és tárgyi feltételek

Szükséges az iskola vezetésének és tantestületének erős elhatározása és összefogása a megvalósítás érdekében. A közös alapelvek és megoldási módok egységes, következetes alkalmazása.

Fontos, hogy a program anyagi támogatásához pályázati erőforrásokat is bevonjanak.

A program, eljárás folyamata

Az iskola programja sokkal inkább egy folyamatos fejlesztésen keresztül megvalósuló szemléletet tükröz, mintsem egy formalizált eljárásrendet.

A programban nagy hangsúly helyeznek a konfliktusok megelőzésére és a folyamatos és következetes visszajelzésre.

A tanulók kiszámítható szabályrendszerben élnek, amelyet különböző napi és heti rendszerességgel megtartott beszélgetések segítenek. Ezáltal a gyermekek felkészülhetnek az adott feladatokra, így tovább nő a biztonságérzetük.

A közösen kialakított szabályok betartását nagyon következetesen és átlátható módon nyomon követik.

A konfliktusok során nem kizárólag a vitázó felekre koncentrálnak, hanem az úgynevezett „szurkoló tábor” képviselőit is bevonják.

A konfliktuskezelés folyamtára megfelelő időt és teret biztosítanak, elkerülik az ad hoc jellegű megoldásokat.

Elsősorban a pozitívumokra, az elvárt viselkedések megerősítésére helyezik a hangsúlyt.

A folyamatba minden esetben bevonják a család tagjait, a szülőket, testvéreket. A tanulókat egy rendszer részeként kezelik, és nem szigetelik el a környezetüktől.

Fontos szerepet kap a hiteles és következetes lelki élet, a lelki vezetés.

A konfliktusok megelőzésének lényeges eszköze, hogy az iskola része a település tágabb közösségének. Nagyon jó kapcsolatokat ápolnak a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az idősek klubjával való szoros együttműködés során a gyerekek egyfajta pótnagyszülői gondoskodáshoz is jutnak.

Nagyon jelentős szerepe van a konfliktus megelőzésében és kezelésében az iskolapszichológusnak, aki rendszeresen hospitál a tanórákon, részt vesz az iskola mindennapi életében és nem csak a diákokkal, hanem a pedagógusokkal és a szülőkkel is foglakozik.

Szintén nagyon pozitív hatása van annak, hogy a fenntartó hozzájárult ahhoz, hogy ne vonják össze a kisebb létszámú osztályokat, ezáltal a gyermekek egy stabil, kiszámítható közösségben fejlődhetnek.

Tapasztalatok és eredmények

A gyermekek viselkedése sokkal nyugodtabb, csendesebb lett. Ma már nem kell külső segítséget igénybe venni a konfliktusok kezeléséhez. A rendőrség csak tájékoztató, felvilágosító feladatot lát el. Az iskola jelentős közösségformáló szerepet tölt be a településen. Javult az iskola külső megítélése, ezzel együtt nőtt a tanulói létszám. Egyre kevesebb a hiányzás.

Nehézségek és kihívások

Az iskolai légkör pozitív hatása a tanítási szünetek alatt gyakran elhalványodik. Nagy szükség van arra, hogy minden szünet után újra és újra megerősítsék a közösség szabályait. Ehhez nagy türelemre és kitartásra van szükség. Minden újonnan érkező gyerek integrációjára nagy figyelmet kell fordítani.

A  rendszer folyamatos fejlesztése elengedhetetlen és az iskola falain is túlnyúlik esetenként. Komoly nehézséget okoz a már kifutott, de munka nélkül csellengő volt tanulók negatív hatásának kivédése.

Tipp

A módszer alapjai minden iskolatípusban jól használhatóak. Már az alsó tagozatosok is képesek elsajátítani az én-közléseket, az értő figyelmet és az érzelmek felvállalását.

Az életkor előrehaladtával a diákok egyre több felelősséget vállalhatnak a konfliktuskezelés folyamatában.

Fontos feltétel, hogy a tanári kar elkötelezett legyen abban, hogy következetesen alkalmazzák a pozitív megerősítést és a lehető legtöbb helyzetben maguk is alkalmazzák a gordoni kommunikációt.

A hosszú távon gondolkodó iskolavezetés érhet el a legtöbb eredményt.

Intézmény adatai

·         Név: Petrovay György  Katolikus Általános Iskola, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

·         Igazgató: Nagyné Baráth Ágnes

·         Tagintézmény vezető: Munkácsiné Berényi Edit

·         Cím: 5062 Kőtelek, Zrínyi u. 3.

·         Telefon: +3656-496-057;

·         Kapcsolattartó: Munkácsiné Berényi Edit tagintézmény vezető

·         Elérhetősége: mbedit63@gmail.com; sztgellertiskolakotelek@gmail.com