Leírás

Módszer: Pressley Ridge - ReEDukáció

Dióhéjban

Kognitív-behaviour szemléleten alapuló, élménypedagógiai eszközöket bőségesen alkalmazó viselkedésmódosító nevelési-kezelési rendszer, amelynek alapjait N. Hobbs amerikai gyermekpszichológus dolgozta ki magatartási- és/vagy érzelmi problémákkal, szociokulturális hiánnyal küzdő gyermekek és fiatalok (3-18 év) számára.

A gyermekekkel, szüleikkel és a társszervezetekkel (pl. gyermekjóléti szolgálat, családsegítő) való folyamatos partneri kapcsolatra és munkára épít. A megszokottnál jobban figyel a gyermek igényeire, személyiségére, a csoportban való viselkedésére, az ott elfoglalt helyére. A viselkedés befolyásolásának fontos eszköze a pozitív fogalmazás, amikor mindig arról van szó, mit kér a pedagógus, ahelyett, hogy mit tilt. Minden tanév első napjaiban megtörténik, az osztályfőnökök, a szülők és a tanuló bevonásával, a gyerekek aktuális képességfelmérése, helyzetfelmérése. Ezt követi a közösen megfogalmazott egyéni célok meghatározása a magatartás és a tanulás terén. A célok megvalósítását minden tanóra végén értékelik önértékeléssel és külső megfigyeléssel. Folyamatos visszajelzést kapnak viselkedésükkel és eredményeikkel kapcsolatban, megbeszélik, mit kell tenniük annak érdekében, hogy tovább tudjanak lépni. Apró és konkrét, jól belátható és megérthető lépésekben zajlik a nevelés. A sikerért virtuális Aranyat kapnak, melyet minden tanulónál saját értékelőlapon jegyeznek. Az egyéni célok mellett közösségi célokat is megfogalmaznak az osztályok, melyet szintén minden órán értékelnek. Az értékelés pozitív, minden esetben a tanuló és a közösség sikeres teljesítményét támogatja, fejlesztő jellegű. A megszerzett Aranyakat beválthatják a gyerekek kulturális, sport és szabadidős programokra, valamint az Aranybánya bolt termékeire. Természetesen az iskola Házirendjének betartása minden tanulóra nézve kötelező jellegű, de annak kisebb megsértése nem „beírást”, írásbeli figyelmeztetések sorozatát vonja maga után, hanem előre meghatározott Arany levonást.  A konfliktuskezelés is pozitív szellemben zajlik – nincs büntetés, az a cél, hogy a sértett felek empátiával tekintsenek egymásra, meg tudják beszélni a problémát és a jövőben sikeresen tudják elkerülni a hasonló eseteket. Apró lépésekben folyik az ehhez szükséges készségek fejlesztése: elemzik a résztvevők viselkedését és begyakorolják a helyes megoldási sémákat. Ezen a megbeszélésen – az eset súlyosságától függően – az osztályfőnök mellett részt vehet a gyermekvédelmi felelős, a szülő, az igazgató is, és addig nem állnak fel, amíg minden fél számára megnyugtatóan nem rendeződött a probléma. A konfliktusok rendeződése után, a feleket nem hagyják magukra, nyomon követik a fejleményeket.

A tanulók munkára nevelése, pályaorientációja kiemelt feladata a programnak, így az iskola kidolgozta saját Munkaügyi Központ programját, melyet, mint mentoráló intézmény sikeresen elérhetővé tehet a 2014/15-ös tanévtől az adaptálni kívánó intézmények számára. A program lehetőséget ad az iskolában történő kisebb feladatok, „munkák” végzésére iskolán belüli munkaszerződéssel, Aranyban történő „bérezéssel”. Ezzel a plusz tevékenységgel a nehezebben teljesítő tanulóknak is lehetőség adódik az Aranyaik gyarapítására, egy kívánt program „megvásárolására”.

A szülőket igyekeznek bevonni az iskola életébe, ugyanakkor a pedagógusok is gyakran meglátogatják a családokat.

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

A nyolc évfolyamos általános iskola a mindennapos testnevelés keretében a judo és a röplabda sportok tehetséggondozását végzi. Évek óta törekszik a tanulók egész napos elfoglaltságának biztosítására, délutánonként tanórákat és szakköröket egyaránt tartanak. Regisztrált tehetségpont a művészetek, a sport és a sajátos nevelési igényű tehetséges gyermekek oktatása területén. A pedagógusok a tehetségek korai felismerésében és fejlesztésében képzettek, tanórába illesztett tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyermekek sok helyre eljussanak, sokféle élmény érje őket koncerteken, színházi előadásokon, múzeumokban, kirándulásokon. Az osztályfőnökök, egyben fejlesztő pedagógusok szakóráikon kívül, heti 10-12 órát töltenek diákjaik körében, beülnek óráikra, hogy segítsék az osztály és a szaktanár munkáját. Napi kapcsolatot tartanak a szülőkkel, az osztályban tanító pedagógusokkal, valamint a gyermekvédelmi szakemberekkel.

Az iskola Győr, rehabilitáció alatt álló városrészében található. A környék családjai többnyire nehéz sorsúak, gyermekeik mind anyagi, mind kulturális szempontból az átlagosnál rosszabb esélyekkel indulnak.

A program bevezetésének előzményei

A pedagógusok úgy érezték, hogy nincsenek megfelelő háttérismereteik és praktikus eszközeik a súlyos magatartási zavarok kezelésére, miközben világos volt, hogy csak akkor lehet a szükséges tudást átadni, ha jó irányban tudják befolyásolni a gyermekek magatartását, és ha minőségi kapcsolatot tudnak kiépíteni a szülőkkel.

Miért ezt a módszert választották?

Az iskola igazgatója egy francia tanulmányúton találkozott a Pressley Ridge-dzsel. Hazatérve felvette a kapcsolatot a Pressley Ridge Magyarország Alapítvánnyal és adaptálták a módszert az iskola körülményeihez. A magatartás – belátható időn belül történő – megváltoztatásának és a szülőkkel való jó kapcsolat kialakításának hatékony eszközét látták benne.

A bevezetés lépései

2010 őszén negyedik és ötödik osztályban került bevezetésre a módszer, az alsó-felső átmenet megkönnyítésére, de valamennyi osztályban megindult a program elemeinek részleges bevezetése, a ráhangolódás. Ma már elsőtől 8. osztályig minden osztály sikeresen alkalmazza a programot. A gyerekek, a pedagógusok, a szülők legnagyobb megelégedésére.

 A bevezető tanévet megelőzően egy háromnapos képzésen vett részt a teljes alkalmazotti közösség. Ennek az volt a célja, hogy szakmai kompetenciáikat, önismeretüket és azon készségeiket fejlesszék, amelyek a gyerekek tudatos személyiségfejlesztésének és adaptív viselkedésmintái kialakításának szolgálatába állíthatók. Képessé váltak arra, hogy pozitív és támogató hozzáállást tanúsítva változást érjenek el a gyermekek viselkedésében, egymáshoz és a tanuláshoz való hozzáállásában. Megismerkedtek a Re-ED 12 alapelvével és eszközöket kaptak a gyermekek adaptív viselkedésmintáinak fejlesztéséhez, önismeretük gazdagításához. A képzés végére meg tudták fogalmazni szakmai alapelveiket és körvonalazták saját intervenciós rendszerüket. A módszer folyamatos támogatást kíván az Alapítvány szakembereitől, akik szupervíziót biztosítanak a mai napig az intézmény pedagógusainak. A nevelői közösség évi 1-2 alkalommal részt vesz az Alapítvány pedagógusképzésein az alábbi témakörökben: csoportban nevelés, krízisintervenció és agressziókezelés, élménypedagógia.

Érintettek

A teljes nevelői testület, alkalmazotti közösség, diákközösség és szülői közösség.

Személyi és tárgyi feltételek

A módszer adaptálásához és bevezetéséhez szükség van az alapítvány szakértőire és az általuk biztosított képzésekre, melyeknek költsége van (az iskola esetében ezt a fenntartó állta, illetve pályázati forrásokból biztosították).

 Szükség van arra a fenntartóra és arra az intézményvezetőre, aki tudatosan, tervszerűen alakítja tantárgyfelosztását, amelyben az adott osztálynak a köznevelési törvény által biztosítható óraszámát úgy használja fel, hogy abban megvalósulhasson az egyéni fejlesztés mellett a közösségépítés és a szociális kompetenciák fejlesztése is, és lehetőséget ad az osztályfőnökök jelentős többletfeladatainak ellátására.

Pályázatokból és civil támogatásokból sikerült megvalósítani a kulturális eseményeken, kirándulásokon való részvételt, valamint az Arannyal levásárolható jutalmakat.

A program, eljárás folyamata

A bevezetést követő évben a 4. évfolyamtól kezdve minden osztályban bevezették a módszert, de az 1-3. évfolyam diákjai is részt vettek a program alapozásában. A pedagógusok a következő két év folyamán még három, többnapos képzésen vehettek részt, hogy ténylegesen megtörténjen a szemléletváltás.

Tapasztalatok és eredmények

A tanulmányi eredmények és a továbbtanulási mutatók jelentős mértékben javultak. Csökkent a konfliktusok száma és súlyossága, főleg a felső tagozaton. Míg a bevezetés előtti évben 28 fegyelmi tárgyalás volt, azóta egy tanévre nem jut egynél több. A megszokottnál nagyobb mértékű odafigyelés, a reggeli és napzáró beszélgető körök, a sok egyéni beszélgetés eredményeként a gyerekek megtanulják pontosan megfogalmazni és kifejezni érzéseiket. Szeretnek iskolába járni, még a végzősök is szívesen töltik itt az idejüket délután négyig. A jutalom (Arany) gyűjtésének eredményeként pedig megtanulnak gazdálkodni is.

Rendkívüli ereje van annak a figyelemnek, amit az iskola a családok iránt tanúsít. Jelentősen csökkent mind az igazolt, mind az igazolatlan hiányzások száma, a szülők bizalommal és segítőkészen fordulnak az iskola felé, ami egyrészt eredménye a módszernek, másrészt oka a módszer sikerének. Az iskolában szülői koordinátorok is segítik az eredményes nevelést-oktatást, akik az iskola és a szülői ház jó kapcsolatát erősítik, de a szabadidős programokba is bekapcsolódnak.

Nehézségek és kihívások

A teljes munkaközösségnek egységesen kell fellépnie a módszer eredményességének érdekében, minden tanárnak és minden osztálynak azonos elvek szerint kell működnie. A hatások azonban hamar látszanak, s ez meggyőzi azokat is, akik a módszer kötelező alkalmazását kényszerként élik meg az elején. A módszer folyamatosan igazodik az intézmény sajátosságaihoz. A fejlesztést az intézmény nem lezárt folyamatként, hanem állandó változásként, fejlesztési lehetőségként, új irányok meghatározásaként éli meg. Mindennapi munkájukat áthatja a folyamatos visszacsatolás, a fejlesztő értékelés, a következetesség, tudatosság és kiszámíthatóság, mely biztos kereteket ad a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. A biztonság pedig megteremti az eredményes tanulás lehetőségét, a tanulási motiváció fejlődését.

Tipp

Ott javasoljuk a módszer bevezetését, ahol magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, jellemző a szülők iskolázatlansága, rossz szociális helyzete és gyakoriak a viselkedési problémák. Ahol az alapvető viselkedési normák megtanítása és a szociális készségek jelentős fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy az ismeretanyagot sikerrel tudják átadni a gyermekek számára. A módszerről, az árakról és a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány munkájáról bővebben: www.pressleyridge.hu.

Intézmény adatai

·         Név: Győri  Kossuth Lajos Általános Iskola

·         Intézményvezető: Papp Gyöngyi

·         Cím: 9025 Győr, Kossuth L. u. 13.

·         Telefon: +36-96-322-065

·         Honlap: http://kossuthgyor.hu

·         Kapcsolattartó: Papp Gyöngyi, intézményvezető

·         Elérhetősége: igazgato@kossuthisk-gyor.sulinet.hu