Leírás

Módszer: Életrevaló – 7 szokás program

Dióhéjban

A program Stephen Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvére épülő iskolai kezdeményezésből született egykor. Olyan, az egész iskolát átformáló folyamat, amely a vezetés és eredményesség elveit a diákok életkorához illeszkedő nyelven integrálja az iskolai tananyagba. Közös nyelvet, kapaszkodót, élethelyzetek átlátását és értékelését segítő tudást nyújt. Alapvető meggyőződése, hogy minden gyermek képes önmaga irányítására és stabil kapcsolatok kiépítésére. Ennek jegyében – többek között – a következő területek fejlesztését tűzi ki célul: aktív kezdeményezés, felelősségvállalás, jövőkép és értékek meghatározása, a teendők rangsorolása, eredményes együttműködés, asszertív kommunikáció, kölcsönös megértés, egyéni különbségek értékelése, egyensúlyteremtés az élet különböző területei között.

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

A Kesjár Csaba Általános Iskola 1988-ban kezdte meg működését, az akkori Budaörs legfiatalabb iskolájaként. Diákkezdeményezésre 1992-ben vette fel Kesjár Csaba, a fiatalon elhunyt autóversenyző nevét, aki jelképe a tanárok és diákok által is képviselt értékeknek: a tiszta versenynek, az állandó önképzésnek, a motivált életvezetésnek.

Az iskola Budaörs kertvárosi övezetében kezdettől nyugodt, védett közösség volt, az Önkormányzat mint fenntartó támogató közegként inspirálta az innovációra, ami találkozott a vezetés és a tantestület elképzeléseivel. 1990-től megyei bázisiskolája lett az Apáczai Kiadónak, illetve egészségnevelési bázisiskolaként kialakult az egészséges életre nevelés mint tantárgyi program és nevelési szemlélet. Évekre visszanyúló kapcsolatuk van az ELTE, különféle szervezetek és a FranklinCovey Hungary szakembereivel is, az utóbbi szervezetnek 2010 óta referenciaiskolája az intézmény. Angol, informatika, német és testnevelés képzésre az első lehetőségektől fogva biztosították az emelt óraszámot. A diákok kiemelkedő eredményeket nyújtanak kompetenciaméréseken és középiskolai felvételiken.

A gyermekek alapvetően kiegyensúlyozott családi háttérből jönnek. A szülők elsősorban Budaörs és az agglomeráció értelmiségi, alkalmazotti, vállalkozói közössége.

A program bevezetésének előzményei

Súlyos konfliktusok sem a módszer bevezetése előtt, sem azóta nem jellemzőek, olykor a  verbális abúzus kezdeti jelei tapasztalhatók, illetve egy-egy fotó közösségi megosztása. Évente 2-3 komolyabb, beavatkozást igénylő eset fordul elő.

Azonban az idők változnak, a szülői elvárások és a diákok preferenciái módosulnak, s az iskola úgy szeretne kiváló maradni, hogy nemcsak szeretetben és hitelesen, de a modern élet kihívásainak megfelelő kompetenciákat átadva önmagukban bízó, erős karakterű gyermekeket neveljen. Erre az igényhalmazra válasz az Életrevaló program.

Miért ezt a módszert választották?

A fenntartó budaörsi Önkormányzat javasolta a módszer bevezetését, a sikerorientált innovatív alkotó légkör és harmonikus, konfliktusmentes együttműködés megteremtésének eszközeként. Az iskolavezetés és a nevelőtestület alapelveivel egyezőként ismerte fel a program jelentőségét.

A bevezetés lépései

2010-ben vette fel az iskola a kapcsolatot a Franklin Covey-val, a bevezetés egy évet vett igénybe. Első lépésként a teljes tantestület három napos 7 szokás képzésen vett részt, melynek során olyan életvezetési stratégiát kaptak, amivel azonosulni is tudtak. Az ezt követő szakmai műhelynapokon  hiteles eszközöket, gazdag ötlettárt kaptak ahhoz, hogy diákjaikat is megtanítsák az önálló életvezetési kompetenciákra, megértessék velük, hogy mindegyikük képes vezető lenni a saját életében: döntéseket hozhat, terveket készíthet, s a legtöbbet hozhatja ki emberi kapcsolataiból az inspiráló, egymást meghallgató és elfogadó szinergia révén.

Érintettek

Érintett a teljes iskolaközösség. A program működéséhez nem feltétlenül szükséges az összes pedagógus támogatása (ennek elérése kezdetben szinte reménytelen feladat lenne), de természetesen jobb, ha a tantestület minél nagyobb része használja ugyanazt a szemléletet, nyelvezetet és fogalmi rendszert, hiszen ez segít a gondolkodásmód elmélyítésében és szokásszerű használatának kialakításában.

Személyi és tárgyi feltételek

Licenszdíjas program, melyet itt teljes egészében az Önkormányzat finanszírozott. A program ára tartalmazza a tantestület képzését a Franklin Covey 7 szokás trénereivel, tanári segédanyagokat (óratervek, filmek, kézikönyvek, poszterek) és tanulói munkafüzeteket. A programgazdával a kapcsolat a bevezetést követően is folyamatos. A csatlakozó iskolák részei lesznek a programot alkalmazó iskolai hálózatnak, megosztják egymással tapasztalataikat, saját anyagaikat, módszereiket, ötleteiket.

A program, eljárás folyamata

Bár kezdetben voltak kétkedők (szabad volt kimaradni), idővel minden pedagógus a módszer lelkes használójává vált. Kezdettől működtek minden osztályban heti egy alkalommal a 7 szokás órák, az idei tanévtől azonban erre már nem minden évfolyamon jut idő az emelkedő óraszámok miatt. A program ennek ellenére tovább él, hisz elemei bármilyen tantárgy keretei közé beépíthetők. A 7 szokás szelleme mindent áthat: ott van a faliújságon, a tanmenetben, az órarendben, az óráktervezésében és anyagában, és ami a legfontosabb: a gyerekek és a pedagógusok fejében is. Olyan közös nyelv és hivatkozási rendszer, ami mindenki számára ugyanazt jelenti, és tartalommal bír.

Tapasztalatok és eredmények

Nehéz jelentős változást kimutatni, mert az iskola mindig védettebb, nyugodtabb közeg volt, mint a magyar közoktatás átlaga. Mégis: közös nyelvet jelent a 7 szokás-program, erős „MI”-tudatot ad, jóval kevesebb a felmerülő, kezelést igénylő „megalázás” a gyerekek között, csökkent a sérültség, másság iránti intolerancia.

Emellett iskolaprofillá vált a program – a szülők egy része már emiatt hozza ide gyermekét. A nyílt órák, bemutató napok rendkívül inspirálóak: egyre erősebb az érdeklődés.

Nehézségek és kihívások

Igazi nehézség a program teljes szélességben tartása: a pedagógusok egy része néha „elfárad”, plusz feladatként éli meg az órákon való 7 szokás-programfolytatást. Ilyenkor a külső motiváció (sikerbemutatás lehetősége, nyílt órák, Önkormányzat nagyvonalú megbízási szerződései) sokat segít, átlendít.

Tipp

Azoknak az intézményeknek javasoljuk, ahol kevésbé jellemzőek a súlyos viselkedési problémák, ahol szívesen vesznek át a pedagógusok egy már kidolgozott módszert és készen állnak arra, hogy tanfolyamokon sajátítsák el az ismereteket, illetve változtassák szemléletüket. Szükség van arra is, hogy a fenntartó finanszírozni tudja a képzést és a segédanyagok megvásárlását. Hogy ez milyen forrásokból történhet, abban a FranklinCovey szakemberei szívesen adnak tanácsokat  – az ország hátrányos helyzetben lévő térségeiben is jelen van a program, jóval kevésbé kedvező körülményekkel rendelkező iskolákban, mint a jelen leírásban szereplő intézmény. Bővebben: www.iskolafejlesztes.hu.

Intézmény adatai

·         Név: Kesjár Csaba Általános Iskola

·         Intézményvezető: Tóth Krisztina

·         Cím: 2040 Budaörs, Őszibarack utca 29.

·         Telefon: +36-23-415-607, +36-20/230-7114

·         Honlap: www.kesjarcsabaiskola.hu

·         Kapcsolattartó: Tóth Krisztina, intézményvezető, magyar-népművelés szak, középiskolai tanár,

        közoktatási vezető

·         Elérhetősége: igazgato@kesjarcs.sulinet.hu