Leírás

Módszer: Békés Iskolák Program

Dióhéjban

A Békés Iskolák Program az iskola egészére kíván hatni, elfogadó, barátságos légkör elérését célozza meg, amelyben mindenki biztonságban érzi magát. Ígya gyerekek a tanulásra, a tanárok a tanításra tudnak koncentrálni. Ehhez arra van szükség, hogy az iskolai közösség minden tagjában (a felnőttekben és a gyerekekben egyaránt) kialakuljon a megfelelő szemlélet, és az ehhez szükséges legalapvetőbb készségek: önmaga és a másik érzelmi megértésére való képesség, önreflexiós képesség, önkontroll, kommunikációs készség, altruizmus, problémamegoldás és konfliktuskezelés, és csapatmunkára való nyitottság.

Ez a program nem egy kész módszer, hanem szemlélet, amely segít az agresszív megnyilvánulások jellegzetességeinekés okainak megértésében, az iskolai légkör “diagnózisának” felállításában, és a békés légkör megteremtéséhez szükséges lépések megtervezésében.

A program elméletéről, gyakorlati tanácsokról, tapasztalatokról bővebben Twemlow, S. W – Sacco, F. C.: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok című könyvében lehet olvasni.

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

Az iskolában 6-14 éves korig, nyolc évfolyamon, két tagozaton (ép értelmű és halmozottan sérült) folyik az oktatás. A diákok az egész ország területéről érkeznek, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői véleménye alapján. 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók gyengénlátók, akiknek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) sem haladja meg a 33%-ot.  Látássérült az a tanuló is, akinek a látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°.

 Az integrált oktatás törvényi szabályozása (1993) óta a sajátos nevelési igényű tanulóknak nagyobb esélyük van arra, hogy lakóhelyükön járjanak normál iskolába, így ebbe az intézménybe általában a több problémával is küzdő társaik kerülnek. A diákok közül sokan koraszülöttek, társult fogyatékossággal küzdenek, mint hallás-, vagy mozgássérülés, vagy a fogyatékosság mellé pszichés és/vagy szociális problémák is társulnak.

Jelenleg 145-en vannak, 55%-uk kollégista. Sokoldalúan képzett szakembergárda tevékenykedik körülöttük, a tanárok szinte mind gyógypedagógusok, rajtuk kívül orvosok, nővérek, konduktorok, pszichológusok, pedagógia asszisztensek, gyermekfelügyelők dolgoznak itt, számuk közel annyi, mint a gyermekeké.

Az osztályok a többségi iskolához képest alacsonyabb létszámmal működnek a tanulók differenciált fejlesztése érdekében, amiket bizonyos tanórákon még további csoportokra bontanak.

Az iskola részt vesz a gyógypedagógus képzésben is. Egyik intézményegysége, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a látássérült tanulók nevelését-oktatását támogatja a szülők, pedagógusok részére biztosított szolgáltatásokkal, továbbépzésekkel.

A program bevezetésének előzményei

Jellemző a csúfolódás, egymás piszkálása. A gyerekek nehezen tolerálják egymást, sokszor nehezebben, mint egészséges társaik.

De a legtöbb probléma a kollégiumban volt, amikor már nem vettek részt a gyermekek szervezett foglalkozásokon. Gyakoriak voltak a verekedések, idősebb és erősebb gyerekek bántottak vagy zaklattak folyamatosan kisebbeket, s bár a gyerekek intézményben tartása volt a cél, néha – a többség védelme érdekében – csak az eltávolítás jelentett megoldást.

Végül egy konkrét eset kapcsán merült fel a Békés Iskolák Program bevezetésének ötlete. Egy diákot, aki az évek folyamán sok gondot okozott agresszív megnyilvánulásaival, el kellett távolítani az iskolából, miután sérüléssel járó verekedést kezdeményezett. Ezt pedig mindenki kudarcként élte meg.

Miért ezt a módszert választották?

Az iskola pszichológusát – a fent említett esettel egyidőben – megkereste korábbi tanára, Horgász Csaba, a Twemlow-könyv fordítója, hogy műhelyt indítana érdeklődőknek a könyv megismertetésére. Ő elolvasta a könyvet és úgy érezte, ezt a módszert érdemes lenne kipróbálni. 

A bevezetés lépései

1.       Első lépésként megszervezték a Békítő Csapatot két pszichológussal és hét tanárral – ők voltak kezdettől a legelkötelezettebbek a program iránt. A Csapat a program lelke és motorja, ők a mai napig minden héten összegyűlnek és megbeszélik a tapasztalatokat, teendőket.

2.       A Csapat tagjai az agresszív viselkedés gócpontjainak felderítése érdekében felkeresték az iskola minden dolgozói csoportját (nem csak a pedagógusokat) és megkérdezték tőlük: milyen problémákat látnak az iskolában, mi akadályozza őket a munkájukban, mitől éreznék magukat nagyobb biztonságban. Mivel a kérdések az adott személyekre irányultak, erre mindenki szívesen válaszolt. S mivel a kör minden tagját megszólították, már elindulhatott a változás, megteremtődött a lehetősége annak, hogy egyre több ember akarjon a program részévé válni, ami feltétele a sikernek.

3.       Az interjúk eredményeképpen megszületett egy problématérkép, amin mindenki láthatta nem csak a saját, hanem a többiek problémáit is.

4.       Ezután a Csapat tagjai ismét felkeresték a munkatársakat, ötleteket gyűjtve a megoldásokra.

5.       Közben néhány pedagógus már elkezdett e szemlélet jegyében dolgozni az osztályokkal. Például történelem órán a lovagokról tanulva elkezdték jutalmazni a lovagi erényeket, máshol minden héten megszavazzák a Hét Emberét (békés és együttműködő viselkedéssel lehet elnyerni a címet), aki dönthet egy számukra fontos kérdésben (pl. hová menjenek kimenőre).

6.       Időközben útjára indították a Szamovár Klubot, ami azóta is folyamatosan működik. Itt az iskola dolgozói kötetlenül találkozhatnak tea és saját készítésű sütemény mellett, ezzel is segítve, hogy elfogadó, ítélkezésmentes légkör alakuljon ki az iskolában. Működik a Békés Harcos program, melynek keretében egy gyengénlátó paralimpikon dzsúdóedző tart foglalkozásokat a gyerekeknek. Folyamatos az önkéntesek munkája is, akik egy-egy osztály életének részeivé váltak gyakori jelenlétükkel és támogatásukkal. Medvéknek hívják őket, s ennek kapcsán a program bevezetésének második évét a Medve Évének nyilvánították, sok-sok medvés programot szervezve.

Érintettek

Érintett az összes diák és az iskola minden dolgozója. Minden felnőtt hozzátette a maga részét a problématérképhez és nagy támogatást kap (elsősorban a Békítő Csapat részéről) ahhoz, hogy hozzátegye a maga részét a megoldáshoz. Fontos, hogy az iskolában dolgozó felnőttek a maguk szemléletén és viselkedésén is változtassanak, hisz csak ezután tudnak a gyerekeknek hiteles példaként szolgálni és segítséget nyújtani a változtatáshoz.

Személyi és tárgyi feltételek

A bevezetéshez szükség van egy szakértőre, aki ismeri a programot (ebben az esetben az iskolapszichológus) és egy külső szupervizorra, aki nehéz helyzetekben segítséget nyújt (Békés Iskolák Műhelye – a program iránt érdeklődő oktatási intézmények pszichológusai, pedagógusai rendszeresen találkoznak esetmegbeszélésre). Segítség, ha dolgoznak a gyerekek körül önkéntesek, de nem feltétele a program bevezetésének.

A program a szemlélet áthangolására irányul, így semmilyen anyagi- vagy eszközforrást nem igényel.

A program, eljárás folyamata

A program megalkotói szerint a bevezetés kb. 4-5 évig tartó folyamat. Az iskola az előkészítés harmadik événél tart. A csapat a munkát újabb ötletek gyűjtésével fogja folytatni.

Tapasztalatok és eredmények

A kezdeti lépéseknek köszönhetően annyi minden történt már, hogy jól érzékelhető a változás. Az osztályokban békésebb lett a légkör, összetartóbbak a közösségek és ennek eredményeként javultak a tanulmányi eredmények is.

Időközben az összes diákkal felvettek egy kérdőívet, ami konkrét adatokra is kérdez az iskolában előforduló agresszív cselekedetekkel kapcsolatban, így később a kérdőív ismételt kitöltésével már számokban is mérhetőek lehetnek a változások.

Nehézségek és kihívások

Sajnos az ötletgyűjtés időszakában olyan változások következtek be az oktatásban, amik következményeként sok dolgozó munkája veszélybe került, így a program bevezetését felfüggesztették. De a Békítő Csapat megmaradt és készül a folytatásra, valamint támogatja azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik elindították a változást saját osztályaikban.

Nehézség továbbá, hogy az új szemlélet uralkodóvá tételéhez a pedagógusok legalább 70%-át meg kell nyerni és el kell érni, hogy ezentúl más szemlélettel közelítsenek egymáshoz, a gyerekekhez. Ez pedig lassú folyamat.

Tipp

Olyan iskoláknak javasoljuk a módszert, ahol a pedagógusok nagy része (legalább 70%) elkötelezett a változtatások mellett és nem egy kész receptet szeretnének a mindennapi nevelői munkában alkalmazni, hanem szívesen alakítják ki saját megoldásaikat. Mivel a bevezetés is éveket vesz igénybe, türelemre és kitartó munkára van szükség.

Intézmény adatai

·         Név: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

·         Intézményvezető: Mándi Tiborné

·         Cím: 1147 Budapest Miskolci út 77.

·         Telefon: +36-1-252-9015

·         Honlap: www.gyengenlatok.hu/hu

·         Kapcsolattartó: Fazekas Ágnes
gyermek és ifjúsági, klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, szakpszichoterapeuta, az intézmény iskolapszichológusa

·         Elérhetősége: fazekas.agnes@chello.hu