Leírás

Módszer: DADA

Dióhéjban

A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rendőrség általános iskolai ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programja. A D.A.D.A. Program 1992-ben indult kísérleti jelleggel. Új kor szellemét jelezte annak felismerése, hogy a rendőrségnek "van keresnivalója" a fiatalok szervezett közösségeiben, mégpedig nemcsak a hagyományos - pusztán a tájékoztatásra, informálásra szorítkozó, alkalomszerű- rendőrségi osztályfőnöki órákkal, hanem egy jól felépített, pedagógiai és célirányos nevelő tartalmat közvetítő komplex megelőzési program oktatásával is.

Programunk alapja az USA-ban 1983-ban beindított D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) Program, melyet a los-angelesi iskolaszövetség és a helyi rendőrség közösen alakított ki. A D.A.R.E. Programban egy felkészült, egyenruhás rendőr van jelen az iskolában, ahol foglalkozásokat vezet, részt vesz az iskola életébe, rendezvényein és hozzáfordulhatnak ügyes-bajos dolgaikkal mind a diákok, mind a tanárok, esetenként pedig a szülők is.

Ez a rendszer tetszett meg a magyar rendőröknek és mi is bevezettük az adoptációs engedélyt követően. Alapcél volt, hogy egyenruhában, megfelelő tematika alapján, jól felkészített rendőrt küldjünk az iskolába ahhoz a korosztályhoz, amely még kevésbé érintett a kriminalitás által.

A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egymás után következése nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. De talán érdemes a szó főnévi jelentését is megfigyelni. A dada, dadus az a személy, aki védi, óvja, ellátja a gyermeket.

A D.A.D.A. Program a rendőrség bűnmegelőzési-ifjúságvédelmi munkájának szerves része. Ezt a Programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan rendőrségi tapasztalatokon alapuló, elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, amelyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől elvárjuk az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt és megköveteljük a gyermekek szeretetét, tiszteletét. Vizsgáljuk a jelöltek pszichológiai alkalmasságát, a felkészítő tanfolyamokon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, valamint pedagógiai szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

Fontos eleme a Programnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. Az egyenruhás rendőr megjelenése újszerű a tanulóknak, másfajta kapcsolat kialakítására nyújt lehetőséget és az iskola környezetében már önmagában is preventív jelleggel bír. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a gyerekek által "hozott" problémák, élethelyzetek megbeszélésének, és a drámapedagógia nyújtotta lehetőségeknek.

A D.A.D.A. célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét.

Legyenek képesek NEMET MONDANI még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy ne érezzék vesztesnek magukat.

A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva

helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI a neked ártó dolgokat, de mindenképpen MONDD EL a szülőknek, tanárnak, rendőrnek, hogy mi történt és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket. A D.A.D.A. Program a maga eszközeivel hozzájárul az egészséges, normakövető életszemlélet kialakításához és ahhoz, hogy a gyermek ne váljon bűncselekmények áldozatává, de elkövetőjévé sem.

A D.A.D.A. módszerei között megtalálhatjuk a szituációs és szerepjátékokat, melyek drámapedagógiai elemek alkalmazásával segítenek a gyermeknek a veszélyhelyzetekben való elvárt viselkedési forma kialakításában, de megtalálhatók a módszerek között az irányított beszélgetés és a vitavezetés is. A nevelői tevékenység során egyfajta személyiségfejlesztés is megvalósul, az önismeret, önbecsülés témakörön keresztül, vagy éppen a tolerancia, a másság elfogadása, problémamegoldó technikák elsajátítása és a jogok, kötelességek megismertetése révén.

A D.A.D.A. Program alapelvei: Önkéntesség - Hitelesség - Együttműködés.

Az oktató rendőr foglalkozásokat vezet, melyet a módszertani kézikönyv iránymutatási, valamint személyes élet-, és szakmai tapasztalatai alapján játékos, könnyen befogadható formában dolgoz fel a tanulókkal. A gyerekek egy-egy valóságos, vagy meseszerű élethelyzet páros, vagy csoportos eljátszásával, mintegy saját maguk vonják le a helyzetből adódó konzekvenciákat. A foglalkozásokat videofilmekkel színesítjük, azokat internetes háttérrel ezen a honlapon feladatokkal, filmbejátszásokkal és természetesen játékokkal színesítünk. A cél az, hogy a gyermek ismerete minél mélyebben rögzüljön és gyakorlatban is képes legyen ezeket alkalmazni.

Az oktatás meghatározott tananyag szerint folyik, eltérés csak a gyermekektől érkezett kérdésekből, reakciókból, illetve a helyi sajátosságokból, valamint az oktató felkészültségéből, ismereteiből adódhat. Mégis azt mondhatjuk: annyi D.A.D.A. program van, amennyi oktató rendőr!

A Rendészeti Megelőzési Társaság honlapja

http://www.remet.hu

A D.A.D.A. Program a rendőr-pedagógus-szülő hármas egységére, együttműködésére épül. Fontos eleme a tanári karral és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken és szülői értekezleteken valósul meg. A kétirányú rendszeres kapcsolattartás célja a végzett munkával kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szülőktől, pedagógusoktól érkező "visszacsatolás". Jelentős szerepet kapnak azok a feladatok, amelyeket a gyermekek otthon, szüleikkel közösen oldanak meg. A D.A.D.A. tananyag egyes témakörei jól illeszkednek az iskolai szaktárgyak anyagához,

ezek a pedagógus vezetésével a szakórákon "továbbvihetők".

A D.A.D.A. Program nem titkolt célja, hogy hozzájáruljon a szolgáltató, polgárbarát rendőrségi arculat

kialakításához és elősegítse a társadalomban élő hagyományosan negatív rendőrségkép megváltoztatását.

Nem titkolt cél volt az sem, hogy a D.A.D.A. egy korszerű, az európai szemléletű ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési projektté válhasson.

A 2001/2002-es tanévben a program korszerűsítése során elkészült  a módosítás, ami az életkori sajátosságokat jobban követő, két külön is oktatható részre, egy alsó és egy felső tagozatos

törzsanyagra vált szét, és kialakult a mai használt formula.

Az alsó tagozatos törzsanyagba 13+1 óra került, melyet a helyi elvárásoknak megfelelően még lehet bővíteni.

Célkorosztály: a 9 évesek.

Kiemelt témakörök:

·         a gyermekek szabálytiszteletének kialakítása, ismeretanyagának bővítése,

·         a veszélyhelyzetek felismerése, a döntési folyamat, a kockázatvállalás,

·         biztonsági szabályok (otthon, a közlekedésben, a közterületen),

·         a gyermek jogai, kötelezettségei,

·         a gyermekeket érő erőszak, (fizikai, lelki, szexuális),valamint a csínytevések és a károkozás közötti elhatárolás megismertetése.

A felső tagozatos törzsanyag 23 órából áll, mely szintén bővíthető.

A megcélzott korosztály: a 12-13 éves kamaszok.

Az alábbi témák képezik ezt a törzsanyagot:

·         önismeret, tolerancia, a másság elfogadása,

·         viselkedési addikciók

·         médiabefolyás,

·          barátválasztás, csoporthoz tartozás szükségessége, hulliganizmus,

·         erőszak, családon belüli erőszak, szexuális erőszak,

·         drogismeret,

·         törvények, jogszabályok szerepe a társadalomban,

·         az ifjúkori bűnözés,

·         konfliktuskezelés és felelősségvállalás.

A Programhoz való csatlakozás:

A Program ingyenes, annak költségeit az Országos Rendőr-főkapitányság fedezi.

A D.A.D.A. végrehajtása a helyi rendőri szerveknél (városi , fővárosi kerületi rendőrkapitányságok) történik. Az iskola, amely érdeklődik az ilyen tartalmú program iránt felkeresi a helyi rendőri szerv vezetőjét. Amennyiben a helyi rendőri szerv kapacitása megengedi, úgy Együttműködési Megállapodást köt az iskolával a Program végrehajtására.

Önkéntes alapon kiválasztja az arra jelentkező rendőrt, akit a Programot iránynító D.A.D.A. Programbizottság felkészít a feladatra. Részt vesz egy speciális pszichológiai alkalmasságon, amelynek célja, hogy megvizsgálja a jelölt alkalmasságát a feladatra, a gyermekekkel való foglalkozásra való képességét. Ezután egy célirányos felkészítő tanfolyamot kell elvégeznie, melyen elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie.

A Program önkéntessége azt jelenti, hogy az önkéntes a rendőrkapitányság és az iskola részéről, de önkéntes a rendőr részéről is. Egyszerűbben ráerőltetni a Program oktatását egyik félre sem lehet. Ha ugyan igény merül fel az iskola részéről, de a rendőrkapitányság ezt nem tudja bevállalni, akkor valószínűleg a Programot nem lehet elindítani ebben az iskolában.

További információkért, valamint a csatlakozás feltételeivel kapcsolatban forduljanak a rendőr-főkapitányságok Bűnmegelőzési Osztályaihoz.

Forrás: D.A.D.A. Programbizottság, Diószegi Gábor

Implementáló intézmény

Háttérinformációk az intézményről

A Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 7 tagintézményből álló iskolakomplexum.

A program bevezetésének előzményei

A Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulói között – a térségi iskolákat tekintve – sok a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Az iskola tanulóinak 25%-a roma. A tanulói összetétel az iskola elhelyezkedésével is magyarázható. A város egyik külső kerületében található. Az egykor virágzó városrész mára elöregedett; a környék nagyobb gyárait bezárták vagy kapacitásukat csökkentették vagy profiljukat megváltoztatták. A családok nagy része elköltözött, akik itt maradtak vagy munkanélküli segélyből, vagy alkalmi munkából élnek. Tanulók szüleinek 80%-a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Egy tanulócsoporton belül nagyon kevés a teljes családban élők száma; sok gyermeket nevelnek egyedülálló szülők. Több tanuló gondviselés alatt áll, négy tanuló védelembe vételét kezdeményezte a Gyámhivatal. A szülők iskolázottsága többnyire alacsony, nincs családon belüli jó példa a gyermekek számára.

Miért ezt a módszert választották?

A tanulók neveltségi szintje többnyire alacsony. Már az óvodából így érkeznek az iskolába. Az otthoni következetlen nevelés és az iskolai nevelés közti óriási különbség a konfliktusok egyik forrása. Sok gyermeket nem tanítanak meg a szülők a társas együttélés szabályaira, a társadalmi normákra, elvárásokra. Az iskolai szabályokat ezért nehezen tartják be. A másságot nehezen tolerálják a szülők és a gyerekek is. Bár ezen a helyzeten az iskola sokat változtatott. Évek óta integrálnak mozgássérült vagy érzékszervi fogyatékossággal bíró tanulókat. Elfogadásuk, segítésük az iskolai életben társaik számára ma már nem okoz gondot.

Más a helyzet a roma és nem roma tanulók közötti konfliktusokkal, melyek a jelenlegi társadalmi viszonyokat tükrözik. Főleg az iskola körzetében lévő egyik szegregátumból érkezőkkel van a legtöbb baj. Az iskola-óvodakerülés, a munka iránti motiválatlanság, az otthoni következetesség hiánya, illetve az otthoni figyelem hiánya miatt ezek a tanulók beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal érkeznek már az óvodából. A pedagógusok sokszor érzik úgy, hogy amit egy hét alatt nevelés terén elértek ezeknél a tanulóknál, azt egy hétvége alatt otthon lerombolják.

A tiszteletlenség a felnőttekkel szemben, a csúnya beszéd szinte természetes ezeknél a tanulóknál. Ugyanezt tapasztaljuk a gyerekek szüleinél.

Az értékeket nem becsülik, környezetükre nem vigyáznak. A szülőknek csak nagyon kis része hívja fel erre gyermeke figyelmét.

Ezek a leggyakrabban előforduló konfliktusok az iskolában.

Az iskolának saját konfliktus kezelési eljárása nincs, de évek óta jó kapcsolatuk van a csongrádi rendőrséggel és segítségükkel vezették be az iskolába a DADA programot a hetedik és nyolcadik évfolyamon. Havi rendszerességgel az osztályfőnöki órák keretében értékes tanácsokkal látják el az előadók az iskolásokat a tanév folyamán.

A bevezetés lépései

A Programhoz való csatlakozás:

A Program ingyenes, annak költségeit az Országos Rendőr-főkapitányság fedezi.

A D.A.D.A. végrehajtása a helyi rendőri szerveknél (városi , fővárosi kerületi rendőr-kapitányságok) történik. Az iskola, amely érdeklődik az ilyen tartalmú program iránt felkeresi a helyi rendőri szerv vezetőjét. Amennyiben a helyi rendőri szerv kapacitása megengedi, úgy Együttműködési Megállapodást köt az iskolával a Program végrehajtására.

Önkéntes alapon kiválasztja az arra jelentkező rendőrt, akit a Programot irányító D.A.D.A. Programbizottság felkészít a feladatra. Részt vesz egy speciális pszichológiai alkalmasságon, amelynek célja, hogy megvizsgálja a jelölt alkalmasságát a feladatra, a gyermekekkel való foglalkozásra való képességét. Ezután egy célirányos felkészítő tanfolyamot kell elvégeznie, melyen elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie.

A Program önkéntessége azt jelenti, hogy az önkéntes a rendőrkapitányság és az iskola részéről, de önkéntes a rendőr részéről is. Egyszerűbben ráerőltetni a Program oktatását egyik félre sem lehet. Ha ugyan igény merül fel az iskola részéről, de a rendőrkapitányság ezt nem tudja bevállalni, akkor valószínűleg a Programot nem lehet elindítani ebben az iskolában.

További információkért, valamint a csatlakozás feltételeivel kapcsolatban forduljanak a helyi rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési osztályaihoz.

Érintettek

A 7. és 8. osztályos tanulók, pedagógusok, szülők.

Személyi és tárgyi feltételek

Az órákat filmvetítésekkel színesítik. Minden szükséges anyagot a Rendőrség áll (szórólapok, hirdetmények, előadó, kisfilmek, stb.).

Tapasztalatok, eredmények

A tapasztalatok ezekkel az előadásokkal nagyon jók. Pozitív visszajelzéseket kapunk mind a tanulók, mind a szülők részéről is. A tanulók figyelmesen, interaktívan vesznek részt ezeken az órákon.  Az osztályfőnökök is hasznosnak tartják a programban való részvételt. Az előadó személyiségével is el tudja fogadtatni a tanulókkal az elhangzottakat. A gyerekek szívesen vesznek részt az óráin.

Azokban az osztályokban, ahol különösen gond van a magatartással, ott külön órákat is tartanak. Például nemrégiben a hatodik osztályba hívtuk meg az előadót.

Nehézségek, kihívás

Meg kell szervezni a foglalkozások helyét, idejét a tanórákon. Idő és türelem szükséges a program tantestületi szintű befogadásához, alkalmazásához.

Tipp

A DADA program már több éve bizonyította hatékonyságát. Halmozottan hátrányos térségekben működő iskolák esetében is ajánljuk. A rendőrség és az iskola közös feladatvállalása a két intézmény közötti kapcsolatot, ezáltal az együttműködést is erősíti, amit a programot alkalmazó intézmények nagyon hasznosnak ítélnek meg.

Intézmény adatai

·         Név: Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

·         Intézményvezető: Váradi Gáborné

·         Cím: több tagintézménye van, lásd: honlap

·         Telefon: +36 20 20 89 489

·         Honlap: www.csongrad.hu/iskolak/

·         Kapcsolattartó: Váradi Gáborné, intézményvezető

·         Elérhetősége: altalanosiskolak@csongrad.hu